Máy Soi Tiền Giả DL 107

Giá liên hệ

Soi tiền giả, cà vẹt xe, bằng lái, chứng minh thư……..

Kiểm tra,phát hiện tiền giả sử dụng công nghệ UV, Watermark, MG

Có 02 bóng tím + 01 bóng trắng, dùng để kiểm tra hình chìm và hình bóng mờ, sự đổi màu của seri tiền

Tel: 0927077888 - 0911559488